نشستم دارم الکی وب گردی می کنم پسرمم اون طرف میز هی باهام دالی می کنه !!

البته فکر نکنید همیشه انقدر خوش اخلاقه هااا !! نه !! پدرمان را در آورده است نققققققطه !!!

دیگه فعلا سرکار نمیرم !!