اینجوری هم لوسه ها !! برای یه عده بی زبون چیزی نوشتن !!