مامانم اومد و یه قابلمه آش برام آورد و من رو از ناهار درست کردن رهانید و پسرجان رو هم با خودش برد و من با خیال راحت نشستم و میخوام کارام رو بکنم و پوسترم رو طراحی کنم !

یه کاسه شاتوت تپلی هم کنارمه !! به به !!