پسرم نیست و رفته خونه مامانیش و من با خیال راحت دارم می نویسم .

چند روزیه که یه عادت جدید داریم تو خونم راه میندازیم که فیلم دانلود می کنیم و بعد از ظهرا با هم می شینیم فیلم می بینیم خوبه کیف میده :)

فیلم امروزمون هم در حال دانلوده !! 

عید هم که تقریبا! کلا! سفر بودیم و خوش گذشت عید امسال :)