اقای همسر کنارم خوابیده و من در حال درست کردن پوستر هستم و دارم به آهنگای قدیمیم گوش میدم و یاد خاطراتم افتادم 

یاد اتاقم 

یاد میزتحریرم 

و یاد روزهای پر از خاطره 

دلم برای اتاقم تنگ شده :((